Shanghai / China - asmundma
Asmund Mæland`s Photo site